qurandrawnFULL NAME: Khallaad bin Khaalid Abu ‘Eesaa al-Shaybaanee al-Koofee (d. 220)

Died in Kufaa.

More articles in Famous Scholars, Authors of Tajweed:

- Entire Category -